Tuulivoimatoimijat

Toimijat Suomessa

Huomatkaa, että tuulivoimayhtiöiden takana on ulkomaisten firmojen lisäksi myös tunnettuja suomalaisia yrityksiä. Sinäkin saatat olla tuulivoimaloiden osaomistaja näiden yhtiöiden kautta, ja saatat huomaamattasi olla tukemassa näitä yrityksiä.

 • Tuuliwatti, omistajat S-Ryhmä sekä ST1
 • Lähitapiola vakuutusyhtiö
 • EPV Tuulivoima, omistajina Vaasan Energia ja muita paikallisia sähköyhtiöitä
 • OX2 Wind Finland
 • CPC Finland
 • Ilmatar, omistajat
 • Taaleritehdas
 • Puhuri
 • WPD Finland
 • Suomen Hyötytuuli, omistajat paikallisia sähköyhtiöitä
 • Innopower
 • Megatuuli
 • SABA Tuuli
 • Lumituuli
 • jne.

Tuulivoimatuottajien toimenpiteet ja kannanotot

Lue tästä miten tuulivoimatoimijoita ohjeistetaan toimimaan tilanteessa, jossa tuulivoimaloista kärsivät asukkaat haastavat heidät oikeuteen mm. terveyshaittojen vuoksi.

Infraääniongelman kieltäminen

Alla ote TVKY:n infraääniraportista, jossa on yhteenvedetty yleisimmät argumentit (vastaväitteet), joilla tuulivoimaloiden infraääniongelma pyritään tuulivoimateollisuuden sekä joidenkin viranomaisten taholta kieltämään.


Vastaväite: Myös luonnossa esiintyy infraääniä, jotka voivat olla voimakkaampia kuin tuulivoimaloiden tuottamat infraäänet. Koska ihmiset eivät sairastu luonnossa normaalisti esiintyvistä infraäänistä, eivät ihmiset voi sairastua myöskään tuulivoimaloiden tuottamista infraäänistä.

Vastine: Luonnon infraäänet ovat joko lyhytkestoisia, kuten maanjäristyksen aiheuttamat infraäänet, tai laajakaistaista kohinaa, kuten tuulen aiheuttama paineenvaihtelu. Tuulivoimaloiden tuottama infraääni on täysin ainutlaatuista verrattuna luonnon infraääniin. Se on erittäin kapeakaistaista ja pitkiä aikoja kerrallaan jatkuvaa. Luonnossa esiintyvä pitkäkestoinen infraääni on luonteeltaan taustakohinaa, johon ihminen on sopeutunut. Tuulivoimaloiden tuottama infraääni on muodoltaan puhdasta ja luonteeltaan konemaista sykkivää signaalia, jota ihmisen elimistö ei ole sopeutunut käsittelemään.

 

Vastaväite: Ihmisen elintoiminnot, kuten sydämen syke ja hengitys, tuottavat matalataajuista paineenvaihtelua eli infraääntä sisäkorvaan. Nämä infraäänet ovat taajuudeltaan tuulivoimaloiden tuottamia infraääniä vastaavia, mutta voimakkuudeltaan suurempia. Koska ihminen sietää näitä elimistön tuottamia infraääniä, ei ihminen voi sairastua myöskään tuulivoimaloiden tuottamista infraäänistä.

Vastine: Ihmisen sisäkorvan rakenteen vuoksi elimistön omien toimintojen tuottamat infraäänet poistuvat sisäkorvasta häiritsemättä sisäkorvan aistijärjestelmää. Ulkopuolelta tuleva infraääni stimuloi ihmisen aistijärjestelmää. Aistijärjestelmän pääasiallinen tarkoitus on havaita ulkopuolisia ärsykkeitä ja huolehtia mahdollisista hälyttävistä signaaleista ilman, että aistijärjestelmä häiriintyy elimistön omista ärsykkeistä. [18]

 

Vastaväite: Ei ole olemassa tieteellisiä vertaisarvioituja tutkimuksia, jotka osoittaisivat tuulivoimaloiden tuottaman infraäänen aiheuttavan terveyshaittoja.

Vastine: On olemassa lukuisia vertaisarvioituja tieteellisiä tutkimuksia, jotka osoittavat, että tuulivoimaloiden tuottama infraääni aiheuttaa vakavia terveyshaittoja.

 

Vastaväite: On olemassa lukuisia tieteellisiä vertaisarvioituja tutkimuksia, jotka osoittavat ettei tuulivoimaloiden tuottama infraääni aiheuta terveyshaittoja.

Vastine: Tällaisia vertaisarvioituja tutkimuksia ei ole olemassa. Jos tällä väitteellä tarkoitetaan tutkimuksia, joissa herkistymättömiä koehenkilöitä on altistettu hyvin lyhytaikaiselle infraäänelle, niin kyseessä on eri asia eikä puhuta silloin tässä raportissa käsiteltävänä olevasta ongelmasta. Tuulivoimaloiden aiheuttamat terveyshaitat syntyvät riittävän pitkäkestoisen ja voimakkaan altistumisen seurauksena. Saatavilla olevan tiedon perusteella infraäänitasoilla, joita teollisen kokoluokan tuulivoimalat tuottavat, sairastuminen vaatii vähintään viikkojen altistuksen. Sairastuneilla ja herkistyneillä ihmisillä vasteaika voi olla vain joitain sekunteja oireiden pahenemiseen.

 

Vastaväite: Tuulivoimaloiden tuottamista infraäänistä oireita saavat henkilöt ovat ympäristöyliherkkiä. Koska yliherkät ihmiset edustavat erittäin pientä osaa väestöstä, eivät heidän saamansa oireet ole este tuulivoimatuotannolle.

Vastine: Saatavilla olevan tutkimustiedon perusteella tiedetään, että tuulivoimaloiden tuottama infraääni aiheuttaa vakavia terveyshaittoja käytännössä koko väestölle riittävän pitkäkestoisella ja voimakkaalla altistuksella. Pitkäkestoinen oleskelu tuulivoima-alueen lähistöllä aiheuttaa infraäänimelualtistuksen, joka on riittävä sairastuttamaan terveen normaalin ihmisen.

 

Vastaväite: Sairastuminen johtuu negatiivisesta asenteesta tuulivoimaloita kohtaan. Negatiivinen asenne on seurausta esimerkiksi siitä, että voimaloiden koetaan pilaavan maiseman.

Vastine: Ei ole olemassa sellaista tutkimustietoa, joka kytkisi tuulivoimaloiden tuottaman infraäänen aiheuttamien terveydellisten vaurioiden kehittymisen ja/tai laadun diagnosoitavan potilaan asenteisiin tuulivoimaloita kohtaan. Tyypillisesti sairastuneet ovat suhtautuneet tuulivoimaloihin myönteisesti tai neutraalisti ennen sairastumistaan. Tuulivoimaan positiivisesti suhtautuvien henkilöiden, kuten voimalatyöntekijöiden ja maanvuokraajien, sairastumisen infraäänialtistuksen seurauksena ei ole havaittu poikkeavan muista ihmisryhmistä. Positiivisen suhtautumisen ja sairastumisen välisestä yhteydestä ei myöskään ole olemassa tutkimustietoa.

 

Vastaväite: Koska tuulivoimaloiden tuottaman infraäänen aiheuttamat terveyshaitat eivät ole tunnettu ilmiö Suomessa viranomaisten ja asiantuntijoiden keskuudessa, eivät esitetyt väitteet terveyshaitoista ole este tuulivoimatuotannolle.

Vastine: Tuulivoimaloiden infraäänen aiheuttamat terveyshaitat ovat Suomessa uusi ilmiö, kuten niiden aiheuttaja tuulivoimatuotantokin. Ongelman viimeaikainen äkillinen syntyminen Suomeen tuulivoimatuotannon kasvun seurauksena ei ole peruste sille, että tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi ei ryhdyttäisi. On ymmärrettävää, ettei Suomessa näin uudesta ilmiöstä ole vielä asiantuntemusta samassa määrin kuin maissa, joissa on ollut tuulivoimatuotantoa jo pitkään.

 

Vastaväite: Eräät suomalaiset asiantuntijat ovat sitä mieltä, ettei tuulivoimaloiden infraääni aiheuta terveysongelmia, joten infraäänien aiheuttamaa terveysongelmaa ei ole olemassa.

Vastine: Näillä asiantuntijoilla ei ole lääketieteellistä pätevyyttä ja omilla lääketieteellisillä tutkimuksilla ositettua kokemusta ottaa käsiteltävään asiaan kantaa. He mm. edustavat koulutukseltaan esimerkiksi tekniikan alaa eikä heidän mielipiteidensä painoarvoa voi näin ollen verrata laajan ulkomaisen lääketieteen alan asiantuntijajoukon tuottamaan tutkimustietoon. Lisäksi tulee ottaa huomioon rahoituslähteen aiheuttaman vinouman mahdollisuus tilanteissa, joissa tuulivoimayhtiöt itse ovat mukana rahoittamassa ja ohjaamassa tuulivoima-alaan, esim. tuulivoimameluun, liittyvää tutkimusta. Lääketieteen alalla tutkijoiden kaikki rahoitus tulee olla nykyisin avointa. Tekniikan alalla tätä ei vaadita.

 

Vastaväite: Ihminen kävelee, juoksee ja liikkuu eikä sairastu, vaikka saa liikkeestä johtuen suuremman infraäänialtistuksen kuin tuulivoimaloista, joten tuulivoimaloiden infraääni ei voi aiheuttaa ihmisen sairastumista.

Vastine: Ihmisen liikkumisesta aiheutuva infraäänialtistus ei ole verrattavissa tuulivoimaloiden infraäänestä aiheutuvaan altistukseen, koska mm. ihmisen liiketila, altistusaika ja infraäänisignaalin muoto eivät ole vastaavia. Liikkumisesta aiheutuva infraäänialtistus on erittäin lyhytkestoista ja satunnaista verrattuna tuulivoimaloiden infraäänen aiheuttamaan krooniseen altistukseen.

 

Vastaväite: Tiedeyhteisö ei ole pystynyt osoittamaan tuulivoimaloiden aiheuttaman infraäänen vaikutuksia ihmisiin.

Vastine: Tuulivoimaloiden infraäänen tuottamat terveyshaitat on tunnettu tiedeyhteisössä jo 1980-luvulta lähtien ja niiden olemassaolo on osoitettu lukuisissa vertaisarvioiduissa tutkimuksissa. Eräs osoitus näytön vahvuudesta on Portugalin korkeimman oikeuden päätös tapauksesta, joka on kuvattu edellä tässä raportissa. Tutkimustietoa siitä, että pitkäaikainen altistus tuulivoimaloiden infraäänelle ei aiheuttaisi terveyshaittoja, ei sen sijaan ole olemassa. Vaikka ongelma on ollut tiedossa jo vuosikymmeniä, eivät tuulivoimatoimijat ole voineet osoittaa voimaloiden olevan turvallisia, kuten mm. EU:n konedirektiivi vaatii.

 

Vastaväite: On tieteellisesti osoitettu, että pelottelu infraäänillä aiheuttaa oireet infraäänialtistuksen sijaan. Kyse on nocebo -ilmiöstä.
Vastine: Ei ole olemassa minkäänlaista tutkimusnäyttöä siitä, että pelottelulla voitaisiin saada aikaan elimistön vaurioita, jotka asiaan perehtyneiden lääketieteen asiantuntijoiden mukaan ovat tyypillisiä tuulivoimaloiden infraäänialtistuksen seurauksia. Jos tarkoitetaan kahta tutkimusta, jossa koehenkilöt kokivat oireita pelottelun seurauksena, ei ole kyse tässä raportissa käsitellystä asiasta. Kyseisissä tutkimuksissa koehenkilöt altistettiin osana koeasetelmaa lyhytkestoiselle 10 tai 23 minuutin infraäänelle. Koeasetelman perusteella ei voida tehdä mitään päätelmiä tuulivoimaloiden infraäänen pitkäkestoisen altistuksen seurauksista ihmisen terveydelle. Koeasetelma voidaan toistaa samoin tuloksin korvaamalla pelottelu infraäänellä millä tahansa vastaavalla pelottelulla.

 

Vastaväite: Infraäänen havaintokynnyksen alittavalla äänenpainetasolla ei ole mitään terveysvaikutuksia.

Vastine: Voimakkuustason ollessa lähelläkään kuulokynnystä on kyse täysin eri ilmiöstä eikä käsiteltävänä olevasta asiasta. Infraäänen havaintokynnys on määritelty luonnollisesti erittäin lyhytaikaisella altistuksella tehdyillä tutkimuksilla eikä sitä senkään vuoksi voida käyttää terveydellisenä kynnysarvona pitkäaikaisessa altistuksessa. Infraäänialtistuksesta aiheutuvaa terveyshaittaa voidaan arvioida altistusajan ja -voimakkuuden perusteella. Tutkimusten perusteella tiedetään, että riittävän pitkäkestoinen infraäänialtistus huomattavasti kuulokynnystä alemmilla voimakkuustasoilla aiheuttaa terveyshaittaa. Sitä, kuinka alhaisella voimakkuustasolla terveyshaittaa aiheutuu, ei ole luotettavasti pystytty määrittämään. Tuulivoimateollisuus ei ymmärrettävästi halua antaa asian tutkimiseen rahoitusta.

 

Vastaväite: Ongelmat eivät johdu infraäänestä, vaan kuultavasta äänestä ja sen voimakkuuden vaihteluista (amplitudimodulaatiosta).

Vastine: Suurin osa sairastuneista ihmisistä ei kuule tuulivoimalan kuultavaa melua. Koska tutkimusnäytön perusteella merkittävä osa sairastuneista ei kuule tuulivoimaloiden ääntä, ei kuultava ääni voi olla oireiden aiheuttaja. Kuultava ääni ei edes voi edetä kuultavana sille etäisyydelle, jossa merkittävä osa sairastuneista ihmisistä asuu ja oleskelee.

 

Vastaväite: Muissa maissa, mm. Saksassa ja Tanskassa, on moninkertaisesti voimaloita Suomeen verrattuna ja lähempänä ihmisiä eikä siellä valiteta oireista.

Vastine: Saksassa, Tanskassa, Australiassa, Kanadassa jne. merkittävä joukko ihmisiä kärsii tuulivoimaloiden infraäänen aiheuttamista terveyshaitoista. Tuulivoimalan tuottaman infraäänipäästön määrä on voimakkaasti riippuvainen tuulivoimalan koosta. Erityisesti Euroopassa tuulivoimaloiden koko on merkittävästi Suomeen rakennettavia tuulivoimaloita pienempi. Samoin yöaikaan syntyvä pintainversio -ilmiö ja siitä johtuva äänen kauas kantautuminen on Suomessa paljon pitempiaikaista vuositasolla kuin esimerkiksi Tanskassa tai Saksassa, auringon viistosta paistekulmasta johtuen. Kansainvälisten standardien perusteella määritellyt tuulivoimamelun keskiäänitasot tästä syystä pätevät huonosti Suomessa. Tästä johtuen sairastumiseen vaadittava altistusaika on Suomessa huomattavasti lyhyempi kuin esim. Tanskassa. Yksin EPAW (European Platform Against Wind Farms) on kahdessa vuodessa kaksinkertaistanut jäsenyhdistysten määrän ollen tällä hetkellä noin 900 jäsenyhdistyksen keskittymä. Ulkomailla tuulivoimalakriittinen keskustelu on merkittävästi painottunut infraääniongelman ympärille toisin kuin Suomessa, jossa terveysongelmien muodostuminen on uusi ilmiö.


 

%d bloggers like this: